REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KOMINIARZY I SALONÓW KOMINKOWYCH „ZŁOTY GUZIK”

  • 1. Postanowienia ogólne

1.1 Program jest prowadzony pod nazwą „Złoty guzik”.

1.2 Organizatorem programu jest MK PRO Sp z o.o. ul. Wiśniowa 24, 68-200 Żary,

NIP PL 9282078703

KRS: 0000486676

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy:  5000,00 zł

1.3 Program jest prowadzony wśród Kominiarzy i Salonów kominkowych którzy są klientami MK PRO Sp z o.o.

1.4 Program rozpoczyna się od 01.05.2016. Program kończy się 30.04.2017 – z możliwością jego przedłużenia.

  • 2. Słowniczek użytych pojęć

2.1 Program – Program Lojalnościowy ”Złoty guzik” prowadzony przez MK PRO Sp. z o.o.

2.2 Partner – podmiot oferujący Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu.

2.3 Punkty objęte Programem – Oddziały  MK PRO Sp z o.o. – Łódź 91-342 ul. Zbąszyńska 4; Warszawa 04-790,  ul. Trakt Lubelski 166; Blizne Jasińskiego 05-082 ul. Kościuszki 31.

2.4 Uczestnik – osoba pełnoletnia, wykonująca zawód kominiarza, zarejestrowana w Cechu, należącą do Korporacji Kominiarzy Polskich, Spółdzielni Kominiarskiej lub prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, która bierze udział w Programie.

2.5 Katalog Lojalnościowy – lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom przez  MK PRO Sp z o.o. – do sprzedaży bezgotówkowej w ramach Programu.

2.6 Konto – indywidualne konto każdego z uczestników Programu, na którym są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje powodujące naliczenie zgromadzonych przez uczestnika punktów w ramach programu. Obsługą kont poszczególnych uczestników zajmują się pracownicy MK PRO. Firma MK PRO zastrzega sobie prawo ciągłego pozyskiwania informacji o kontach poszczególnych uczestników programu.

2.7 Stan Konta – liczba zgromadzonych punktów.

2.8 Tabela – zestawienie przeliczników, w którym liczba punktów odpowiada kwocie przyjętej do przeliczenia wartości dokonanych zakupów.

2.9  Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do Programu.

Wypełnienie formularza jest warunkiem przystąpienia do programu. Kopia formularza powinna być zawsze pozostawiona lub przesyłana do oddziału MK PRO.

2.10 Opiekun Programu – osoba wyznaczona do prowadzenia kont poszczególnych uczestników programu w oddziałach MK PRO.

2.11 Nagroda – usługi lub towary oferowane w katalogu lojalnościowym.

  • 3. Postanowienia ogólne

3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.

3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  dla klientów Firmy MK PRO. MK PRO Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość włączenia lub wyłączenia niektórych klientów z Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

3.4 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez złożenie

własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.

  • 4. Warunki udziału w Programie

4.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba  pełnoletnia, wykonującą zawód kominiarza z zarejestrowaną działalnością w tym zawodzie, salon kominkowy dokonująca zakupów kominów w  MK PRO Sp z o.o.

  • 5. Gromadzenie punktów

5.1 Uczestnik Programu gromadzi punkty poprzez zakup towarów objętych programem w MK PRO Sp z o.o. Punkty przyznane Uczestnikowi według przelicznika wskazanego w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu zostają zarejestrowane na jego koncie przez opiekuna programu. Punkty naliczane są od wartości obrotu netto.

5.2 Późniejsza rejestracja Punktów na podstawie faktur lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5.3 Punkty za jeden zakup mogą być przyznane Uczestnikowi tylko jeden raz.

5.4 W przypadku braku terminowego regulowania należności za faktury z których naliczane są punkty

przez Uczestnika Programu, Autoryzowany Dystrybutor i Firma MK zastrzega sobie prawo wykluczenia dłużnika z programu.

5.5 Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów tylko u Opiekuna Programu w oddziale Mk PRO. Firma MK PRO zastrzega sobie możliwość sprawdzania danych – ilości punktów poszczególnych uczestników oraz danych do ich naliczania (dowodów zakupu), danych firm kominiarskich, salonów kominkowych, danych z systemów komputerowo-księgowych  oraz obrotów łącznie z asortymentem zakupionym w firmie MK PRO poprzez Opiekuna Programu w oddziale MK PRO.

5.6 W przypadku zaistnienia zastrzeżeń lub wątpliwości, co do ilości punktów zgromadzonych w programie firma MK PRO nie stanowi strony w rozstrzyganiu sporu.

5.7 Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. Punkty nieważne są anulowane i nie mogą zostać wymienione na Towar lub Talony Usługowe. W przypadku braku rejestracji nowych Punktów w Programie przez okres 12 miesięcy wszystkie dotychczas zgromadzone Punkty mogą być anulowane i nie będą mogły zostać wymienione na Towar lub Talon Usługowy.

5.8 Dokumentację sprzedażową wraz z naliczaniem punktów prowadzi Opiekun Programu w oddziale

MK PRO

  • 6. Wymiana Punktów na Kupony Towarowe

6.1 Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na Kupony Towarowe uprawniające do bezgotówkowego zakupu towarów z Katalogu Lojalnościowego. Wymiana następuje jeden raz na trzy miesiące lub na życzenie uczestnika raz w roku. Termin wymiany – zakończenie okresu rozliczeniowego następuje po indywidualnym ustaleniu tego terminu z Osobą Prowadzącą program.

6.2 W Katalogach Lojalnościowych znajdują się informacje o wartości punktowej oferowanych towarów i Nagród. Katalogi są dostępne w oddziałach MK PRO oraz na stronie www.mk-pro.pl

Katalog ma określony termin obowiązywania. Punkty mogą zostać wymienione na Nagrody wg Katalogu obowiązującego w chwili dokonania wymiany punktów na Nagrody. W uzasadnionych wypadkach MK PRO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo zastąpienia towarów wymienionych w Katalogu Lojalnościowym na inne podobne o zbliżonej wartości i właściwościach. MK PRO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania w Katalogu Lojalnościowym w okresie jego obowiązywania zmian asortymentu.

6.3 W celu wymiany punktów na Nagrodę, Uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów i dokonaniu wyboru towaru jaki zostanie nabyty z obowiązującego Katalogu Lojalnościowego powinien zgłosić się do oddziału MK PRO. W chwili wydania Nagrody Uczestnikowi zostaje odjęta wymagana ilość punktów z jego konta. Realizacja wraz z dostarczeniem nagrody nastąpi w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wymiany przez klienta Opiekunowi  Programu w firmie MK PRO.

6.4 Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów na gotówkę jest zakazana.

6.5 MK PRO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Partnerów na rzecz Uczestników  w ramach realizacji usług. Wszelkie reklamacje tychże usług jak również roszczenie z nimi związane Uczestnik Programu obowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do Partnera – podmiotu świadczącego na jego rzecz usługę.

  • 9. Reklamacje i zwroty

9.1 Zakupione bezgotówkowo z Katalogu Lojalnościowego  towary nie podlegają zwrotowi ani wymianie. MK PRO Sp z o.o. nie wystawia faktur VAT na zakupiony bezgotówkowo przez Uczestnika towar w ramach Programu Lojalnościowego „złoty guzik”.

9.2 Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach stwierdzenia wady towaru / usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dn.27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Reklamacje towarów przyjmuje Opiekun  w Firmie MK PRO. Firma MK PRO zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów towarów pełnowartościowych oferowanych w ramach Programu.

  • 10. Postanowienia końcowe

10.1 MK PRO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, tabela, katalog, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach wysyłanych przez Opiekuna Programu z firmy MK PRO Sp z o.o.

10.2 Program obowiązuje przez czas jednego roku w wersji ogólnopolskiej od 01.05.2016. MK PRO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy MK PRO Sp z o.o.  w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w pkt. 10.1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na Nagrody w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Zakup bezgotówkowy towarów  dokonywany jest z ostatniego Katalogu. Punkty, które nie zostały wykorzystane we wskazanym terminie są anulowane.

10.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik udaje się do oddziału MK PRO, gdzie składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wszystkie dotychczas zgromadzone na koncie punkty, Uczestnik ma prawo wymienić na Nagrody tylko w dniu zgłoszenia rezygnacji.

Regulamin_Zloty_Guzik_2016

Katalog_Zloty_Guzik_2016_PDF